Obchodní podmínky – Služby nákupní a mobilní webové aplikace | Marketplace | Online tržiště

Pojmy:

  • Obchodní podmínky – tyto všeobecné obchodní podmínky.
  • Poskytovatel a provozovatel platformy “Marketplace”/online tržiště SUNRISE IT AND SOFTWARE SOLUTIONS L.L.C-FZ, se sídlem Business Center 1, M Floor, The Meydan Hotel, Nad Al Sheba, Dubaj, Spojené Arabské Emiráty
  • Prodávající – Jsou uvedeni v seznamu prodávající zde
  • Lokální administrátor platformy pro ČR trh – Hermes Hestia, s.r.o., Příčná 1892/4, Nové Město, Praha 1, IČO:17267650, DIČ: CZ17267650.
  • Uživatel – fyzická osoba, která uzavírá s poskytovatelem smlouvu o službě
  • Smlouva o službách – smlouva uzavřená mezi poskytovatelem a uživatelem o poskytování služeb.
  • Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  • Služby – plnění poskytovatele ze smlouvy o poskytování služeb směrem k uživateli specifikované v bodu 2. obchodních podmínek.
  • Uživatelský účet – virtuální prostředí, které je uživateli poskytováno na základě smlouvy o službách poskytovatelem
  • Elektronická adresa uživatele – adresa, kterou uživatel uvedl v registračním formuláři
  • Helpdesk – místo pro elektronickou komunikaci mezi uživatelem a poskytovatelem, adresa [email protected]

 

Vysvětlivky:

 • Poskytovatel a provozovatel platformy/online tržiště– Je provozovatelem platformy. Provozuje platformu a je zodpovědný za schvalování a příjem ověřených a kvalitních prodejců zboží, kteří se mohou registrovat do platformy z celého světa. Dále je zodpovědný za příjem objednávek od zákazníků, vyřizování reklamací zboží, je zodpovědný za celkový provoz platformy a za zboží, které platforma nabízí.
 • Lokální administrátor platformy pro ČR trh – je právnická osoba, která poskytuje službu provozovateli platformy a pomáhá mu uskutečňovat nákupy v České republice na základě smlouvy o spolupráci. Další informace, specifikace činností a služeb, které poskytuje lokální administrátor platformy provozovateli jsou předmětem obchodního tajemství a jsou součástí smlouvy o poskytování služeb.

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na platformě “Marketplace”/online tržiště booho.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele platformy, prodávajícího a kupujícího (zákazníka).

1.2. Nákupní platforma je provozována na webové stránce umístěné na internetové adrese www.booho.cz

1.3. Provozovatelem platformy je SUNRISE IT AND SOFTWARE SOLUTIONS L.L.C-FZ, Business Center 1, M Floor, The Meydan Hotel, Nad Al Sheba, Dubaj, Spojené Arabské Emiráty (dále jen “provozovatel“).

1.4. Lokální administrátor platformy pro ČR trh, zastoupení pro český trh, agent platformyHermes Hestia, s.r.o., Příčná 1892/4, Nové Město, Praha 1, IČO:17267650, DIČ: CZ17267650.

1.5. Prostřednictvím platformy prodávají zboží zahraniční subjekty. Aktuální přehled všech prodávajících je uveden v rubrice Seznam prodávajících. Seznam je součástí těchto obchodních podmínek.

1.6. Provozovatel platformy booho.cz není prodávajícím zboží obchodovaného prostřednictvím platformy booho.cz, nýbrž zprostředkovává pro prodávající uzavírání kupních smluv se zákazníky tím, že provozuje webovou prezentaci jako platformu, ve které umožňuje prodávajícím prezentovat jejich zboží a kupujícím projevovat o vybrané zboží zájem a zprostředkovává výměnu informací mezi prodávajícím a kupujícím až k případnému uzavření kupní smlouvy.

1.7. Provozovatel platformy je ze strany jednotlivých prodávajících oprávněn vyhlásit tyto obchodní podmínky smlouvy, a dále obstarává pro prodávající některé další záležitosti tak, aby byly součástí kupních smluv uzavíraných prostřednictvím platformy booho.cz.

1.8. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup uskutečňovaný spotřebiteli.

1.9. Prostřednictvím katalogu zboží, nacházejícího se na internetové adrese www.booho.cz, umožňuje provozovatel platformy zákazníkům činit návrhy (objednávky) na koupi tohoto zboží.

1.10. Zboží je v platformě booho.cz obrazově prezentováno a je u něho uveden jeho název, popis, velikostní tabulka, kupní cena, popřípadě další doplňující informace.

1.11. České návody nejsou standardně dodávány s výrobky neboť Prodejci sídlí mimo státy EU. Provozovatel se však snaží Kupujícím vyjít maximálně vstříc a ke složitým výrobkům zašle na požádání český návod v elektronické podobě, má-li ho k dispozici. Pokud návod k dispozici není, Provozovatel se zavazuje poskytnou Kupujícímu takové rady prostřednictvím zákaznického servisu, aby mohl výrobek bez problémů používat.

1.12. Ve věcech, ohledně nichž platí přípustnost volby práva, se kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím platformy booho.cz řídí právem České republiky.

1.13. Komunikace mezi kupujícím a prodávajícím probíhá až do případného uzavření smlouvy prostřednictvím platformy. Případná komunikace mezi kupujícím a provozovatelem probíhá prostřednictvím elektronické pošty. Kontaktní adresa provozovatele je [email protected]

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Výběr zboží k objednání zákazník provádí jeho vložením do nákupního košíku na platformě, více informací v rubrice jak nakupovat.

2.2. Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře z webového rozhraní v platformě činí zákazník závaznou objednávku vybraného zboží. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Zákazník je povinen před odesláním objednávkového formuláře zkontrolovat všechny vyplněné údaje a všechny jím provedené volby možností tam, kde se nabízí variantní provedení či variantní jednání. Do okamžiku odeslání objednávkového formuláře může zákazník opravovat chyby a taktéž měnit obsah objednávky. Kupujícímu je umožněno seznámit se před odesláním objednávky s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

2.3. Objednávka je návrhem kupní smlouvy adresovaným alternativně subjektům, které prodávají zboží prostřednictvím platformy booho.cz.

2.4. Provozovatel platformy objednávku předá subjektům, které prodávají prostřednictvím platformy booho.cz vybrané zboží, a to buď přímo, anebo s využitím řetězení platforem prostřednictvím další platformy určené prodávajícími.

2.5. Provozovatel platformy neprodleně potvrdí kupujícímu obdržení objednávky, a to elektronickou poštou na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce.

2.6. Spolu s potvrzením obdržení objednávky je zákazníkovi zaslána rekapitulace jeho objednávky. Potvrzením obdržení objednávky se rozumí potvrzení jejího převzetí provozovatelem platformy k dalšímu zpracování.

2.7. K uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím dojde akceptací (přijetím) zákazníkovi objednávky prodávajícím, o níž zákazník obdrží potvrzení prostřednictvím platformy booho.cz, příp. s využitím řetězení platforem též prostřednictvím další platformy určené prodávajícími.

2.8. Smlouva je uzavřena s prodávajícím, který objednávku kupujícího akceptoval. Uzavřením kupní smlouvy ztrácí objednávka účinky vůči ostatním prodávajícím.

2.9. Smlouva sestává z objednávky, potvrzení jejího přijetí a její součástí jsou tyto všeobecné obchodní podmínky. Znění všech uvedených součástí smlouvy je zpřístupněno zákazníkovi tak, že je buď zákazníkovi zasláno (viz např. odst. 2.4) anebo je zákazníkovi umožněno jeho stažení či vytištění (všeobecné obchodní podmínky umístěné na internetové adrese www.booho.cz). Smlouva je uzavřena v českém jazyce; některé její součásti mohou být v jazyce anglickém.

2.10. Smlouva je archivována provozovatelem platformy v elektronické podobě a není s výjimkou prodávajícího přístupná třetím osobám.

2.11. V případě, že provozovatel platforma sdělí kupujícímu odmítnutí objednávky, a to elektronickou poštou na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce, objednávka pozbývá závaznosti, aniž dojde k uzavření kupní smlouvy. Provozovatel platformy je oprávněn odmítnout objednávku zejména z důvodu vyčerpání zásob zboží a jeho dlouhodobé nedostupnosti. Provozovatel platformy je oprávněn objednávku odmítnout rovněž z důvodu, že zákazník v průběhu období jednoho roku bezprostředně předcházejícího jeho aktuální objednávce (tj. okamžiku jejího doručení provozovateli) opakovaně, tj. alespoň ve dvou případech, bezdůvodně anebo neoprávněně odmítl převzít doručované zboží zakoupené prostřednictvím platformy www.booho.cz

2.12. Zákazník se může za účelem objednávání zboží stát tzv. registrovaným zákazníkem.

2.13. Doba na odeslání objednávky činí standardně 24 hodin, nicméně v některých případech si Provozovatel a Prodejci vyhrazují právo na odeslání objednávky až 25 pracovních dní od doby zaplacení objednávky. Od této doby následně plyne dodací lhůta zboží, která je uvedená v rubrice Dodací podmínky.

2.14. Zákazník vysloveně souhlasí s tím, že objednávku po jejím zaplacení nelze zrušit. Jakmile je objednávka úspěšně zaplacená, je provozovatelem nákupní platformy předána prodejci, který již pracuje na její přípravě a expedici. Zákazník tedy souhlasí s tím, že pokud si objednávkou není jistý, tak se zaplacením objednávky vyčká do chvíle než si ověří, že danou objednávku opravdu chce uskutečnit.

3. Obsah kupní smlouvy

3.1. Předmětem plnění dle uzavřené kupní smlouvy je dodání zboží, specifikovaného v objednávce kupujícího přijaté (akceptované) prodávajícím prostřednictvím platformy, v množství a za cenu, které jsou určeny stejným způsobem.

3.2. Účinnost smlouvy je vázána na splnění odkládací podmínky. Odkládací podmínkou je úhrada kupní ceny ze strany kupujícího.

3.3. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Dodání zboží se provádí pouze na místa nacházející se v České republice.

3.4. Zboží je na místo dodání odesíláno ze zahraničí.

3.5. Způsob doručení zboží volí kupující při vyplňování objednávkového formuláře.

3.6. Dodací podmínky, včetně údajů o případně účtovaném dopravném (poštovném), jsou podrobně specifikovány ve zvláštní rubrice ZDE. Tyto dodací podmínky jsou součástí těchto obchodních podmínek.

3.7. Provozovatel si vyhrazuje právo v případě dočasné nemožnosti dodání z důvodu neodvratitelných a nepředvídatelných překážek či tzv. vyšší moci, které vznikly bez jeho zavinění, dodací dobu prodloužit v závislosti na těchto překážkách. Neodvratitelnou a nepředvídatelnou překážkou či tzv. vyšší mocí je zejména povstání, nepokoje, extrémní výkyvy počasí, epidemie, karantén, stávky, omezení přepravy a dopravy nezávislé na vůli Provozovatele apod.

3.8. V průběhu doručování zboží může dojít k celnímu projednání zboží. Případný celní poplatek není ve stanovené kupní ceně zahrnut. V případě potřeby vysvětlení správného postupu při celním projednání může kupující kontaktovat se svými dotazy provozovatele platformy.

3.9. Způsob placení kupní ceny volí kupující při vyplňování objednávkového formuláře. Cena se platí v korunách českých.

3.10. Platební podmínky jsou podrobně specifikovány na internetové adrese www.booho.cz ve zvláštní rubrice ZDE. Tyto platební podmínky jsou součástí těchto obchodních podmínek.

3.11. Platí-li kupující vedle kupní ceny zboží též dopravné (poštovné) či jiné poplatky související s jeho objednávkou, hradí se všechny platby najednou.

3.12. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

3.13. Kupující je povinen při převzetí zásilky se zbožím stav zásilky překontrolovat. V případě, že je doručovaná zásilka poškozena, sepíše o tom kupující s přepravcem zápis.

3.14. Pravidla zpracování osobních údajů a pravidla jejich ochrany jsou podrobně specifikována na internetové adrese www.booho.cz v rubrice nazvané Zásady zpracování osobních údajů. Tato pravidla jsou součástí těchto obchodních podmínek.

3.15. Při prodeji zboží prostřednictvím platformy booho.cz s využitím řetězení platforem není prodávající oprávněn dovolávat se v žádném případě vůči kupujícímu pravidel obchodování stanovených pro navazující platformu určenou prodávajícími.

4. Další ustanovení

4.1. České návody nejsou standardně dodávány se zbožím. Pokud bude mít Provozovatel k dispozici český či anglický návod v elektronické podobě, poskytne jej na požádání Kupujícímu.

4.2. Provozovatel se zavazuje řešit případné ztráty či poškození zásilek se zbožím směrem od Prodejce ke Kupujícímu a to ve prospěch Kupujícího tak, aby mu nevznikla žádná škoda plynoucí z této události.

4.3. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou nesprávnou manipulací se zbožím.

4.4. Odměna Provozovatele je zahrnuta v částce u zboží uvedené v nákupní galerii Provozovatele.

5. Reklamace

5.1. Provozovatel se zavazuje řešit reklamace svých služeb (nedodání zboží, prodleva s dodáním zboží či dodání jiného zboží).

5.2. Provozovatel neodpovídá za jakost a kvalitu zboží ani za soulad zboží s ČSN či evropskými normami.

5.3. Reklamace dodaného zboží (nároky z odpovědnosti za vadu zboží či za škodu způsobenou vadou zboží) řeší Kupující samostatně přímo s Prodejcem zboží.

5.4. Pokud Kupující požádá, Provozovatel vyřídí reklamaci zboží za Kupujícího u Prodejce za těchto podmínek:

a) od dodání zboží neuplynula lhůta delší než 5 dní,

b) reklamované zboží je v pětiděnní lhůtě reklamováno prostřednictvím reklamačního formuláře (ZDE)

c) zboží určené k reklamaci nesmí nést znaky použití

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Osobní údaje Kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými předpisy.

Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití a jsou chráněny v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Podáním objednávky služby souhlasí Kupující, že jeho osobní údaje, které byly poskytnuty Provozovateli v souvislosti s vyřízením objednávky, mohou být zpracovány Provozovatelem za účelem plnění smlouvy, a to včetně případného poskytnutí těchto údajů Prodejci, pokud je to nezbytné pro realizaci objednávky. Kromě uvedených případů nebudou osobní údaje Kupujícího bez jeho explicitního souhlasu poskytnuty žádné třetí straně. K těmto údajům má přístup pouze lokální administrátor, který je povinen zachovávat důvěrnost a zabezpečení těchto údajů v souladu s platnými právními a organizačními požadavky.

6.2. Kupující sdělením svých údajů při používání platformy (nákup, účast v soutěži, přihlášení k odběru novinek, přispěním v diskusi, použitím zákaznického servisu aj.) souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami platformy a Prodejců na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou při registraci či v objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na tuto e-mailovou adresu či prostřednictvím SMS. Souhlas Kupujícího jako uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Kupující jako uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně či elektronicky odvolat.

6.3. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, podmínky ochrany osobních údajů jsou specifikovány ZDE

6.4. Kupující bere na vědomí, že Provozovatel musí poskytnout prodejci mimo Evropskou unii osobní údaje Kupujícího. Kupující dává Provozovateli výslovný souhlas k předání těchto údajů třetí osobě – prodejci. Kupující bere na vědomí, že Provozovatel není schopen ovlivnit nakládání s údaji Kupujících a že se na nakládání s osobními údaji mimo EU nevztahuje NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

7. Zánik a změna smlouvy

7.1. Zjistí-li Provozovatel dodatečně, tj. po prvotním ověření dostupnosti zboží s pozitivním výsledkem (bod 2.6), že Kupujícím objednané zboží Prodejce nemá na skladě, nabídne Kupujícímu zboží alternativní (bude-li takové k dispozici) a nebude-li Kupujícím odsouhlaseno, vrátí celkovou částku na účet Kupujícího a objednávku zruší.

7.2. Lokální administrátor vrací peníze na bankovní účet Kupujícího, který mu Kupující za tímto účelem sdělí.

8. DPH

U veškerých objednávek uskutečněných můžeme s jistotou garantovat, že budou předmětem plnění DPH (IOSS) v rámci importního režimu One Stop Shop. Toto ve zkratce znamená, že provozovatel platformy garantuje, že u veškerých zásilek bude řádně zaplaceno CLO, DPH či jiné poplatky za zákazníka v plné výši. U objemově větších zásilek se může stát, že i přes to budou zadrženy na celnici. V tomto případě zákazník může kontaktovat zákaznickou podporu a veškeré tyto poplatky mu budou provozovatelem proplaceny na jeho náklady. Dále je potřeba brát v potaz, že existuje velmi malá šance, že nějaká zásilka může být náhodně vybraná celním oddělením v souladu se zákony České republiky a bude nutné doložit její skutečnou hodnotu. V takém případě je bohužel opět nutné kontaktovat zákaznickou podporu, která vše plně vyřeší za zákazníka, aby zákazník nemusel nic řešit a veškeré poplatky za něho uhradí Provozovatel v plné výši.

 

B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST

1.Ochrana duševního vlastnictví

1.1. Subjekty, které prodávají prostřednictvím platformy booho.cz zboží, jsou povinny respektovat práva duševního vlastnictví, svědčící třetím osobám.

1.2. Každý, kdo se domnívá, že je v případě určitého zboží, prodávaného prostřednictvím platformy, porušováno právo duševního vlastnictví, svědčící třetí osobě, je vyzýván, aby o tom učinil sdělení elektronickou poštou na adresu [email protected]. Přitom je nezbytné přesně označit předmětné zboží a uvést okolnosti, které umožní posouzení věci, a to označením nebo jiným vymezením práva, které má být porušováno.

1.3. Provozovatel platformy postoupí takové sdělení prodávajícímu předmětného zboží se žádostí o nápravu.

1.4. V případě zjevně důvodného sdělení je provozovatel platformy oprávněn zabránit dalšímu nabízení a prodeji předmětného zboží prostřednictvím platformy booho.cz

2.Poučení o zacházení s elektroodpadem

2.1. Provozovatel apeluje na zákazníky, aby využívali tříděný sběr odpadních elektrozařízení.

2.2. Provozovatelé kolektivních systémů se souhlasem pro zajištění financování nakládání s elektroodpady jsou uvedeni na mzp.cz.

2.3. Vysloužilý elektrospotřebič nepatří do komunálního odpadu. Kompletní (nedemontované) zařízení je třeba odevzdat na místě zpětného odběru.

2.4. Vysloužilý elektrospotřebič může obsahovat řadu nebezpečných látek, ale i vzácných materiálů, které lze opětovně použít.

Závěrečná část

1.1. V případě že dojde mezi prodávajícím, příp. provozovatelem platfory a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, Email: [email protected], Web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
1.2. Tyto obchodní podmínky byly sepsány 9.3. 2022 a jsou účinné od 10.3.2022.
1.3. Provozovatel platformy je oprávněn tyto obchodní podmínky jednostranně měnit. Nové znění obchodních podmínek nemá zpětnou účinnost.
1.4. Tyto obchodní podmínky platí, dokud nedojde k jejich zrušení, anebo dokud nenabydou účinnosti obchodní podmínky, kterými budou nahrazeny.